یوس په انګلیسي Theseus) د یوناني خرافاتو (اساطیرو له ډلې نه یو وو. یوس د صغیر پاچا په نوم یادیده.