تون ښار په الماني Thun) سویس هیواد په برن ولایت (کانتون) کې پروت یو ښار دی.