ترکي ژبه چې د نړۍ له پرمختللو ژبو څخه تر ۷۷ ميليونه ويوونکي لري.