تورکي ژبه چې د نړۍ له پرمختللو ژبو څخه تر ۸۸ ميليونه ويوونکي لري.