تورړۍ

تورړۍ (په انگرېزي: Black Wheatear) يو ډول مارغه دی.