تورن جنرال د قول اردو بولندوی د ملکي اولې رتبې سره معادل دی

د ملي پوځ رتبې.png