ترکاڼک

ترکاڼک (په انگرېزي: Woodpecker) يو ډول مرغه دی.

ترکاڼک