لېږدچارې

(له ترانسپورت نه مخ گرځېدلی)

لېږدچارې (په انگرېزي:Transport یا ټرانسپورټ) چې له دوو ويوونو څخه جوړ شوي یانې لېږد او چارې چې موخه د خلکو، ژويو او توکو لېږدول یا وړل له یوه ځای څخه بل ځای ته دی. چې نن ورځ د لېږدچارو ټوليزې بېلگې هوا، پټلی، سړک، اوبه، پاين لاين او تشيال گڼل کيږي. لېږدچارو د ولسونو تر منځ د سوداگریزو لېږدونو له امله ډير ارزښت لري او دغه چاره د نړيوالتوب یا گلوبلايزېشن په لور یو اړین پرمختگ بلل کيږي.

د لته خلک د بولک کریر د سترې بېړۍ مخې ته گرځي
د فرانسې پولیس د لېږد چارو بېلابېل ډولونه کاروي, چې بیا له دې هر یو څخه بېلې گټې پورته کیږي