دوه سره تبرونه

تبر د لرگو ماتولو يو اوزار دی چې په پخوانيو وختونو کې د وسلې په توگه هم کارېدلی.