بیجاګوس خلک بیجاګوس قوم د افریقایي هیواد ګینه بیساو ۲,۵ سلنه نفوس جوړوي.