بيژکۍ [پارسي کښې: غژغاو] د غويي يوه ډوله ځناوره ده-

بيژکۍ