آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قصيده يا بولـله د شعر يو ځانگړى چوکاټ دى.