بشپړ استخدام د ټولو ملتونو د پولي سياست تر گردو مهمه موخه ده، ځكه:

  • الف: كله چې استخدام بشپړ وي، نه يوازې په اقتصاد كې كاري ځواك بې كاره نه پاتې کېږي، بلكې له سرچينو څخه يې هم ښه گټه اخيستل كېږي.
  • ب: د بې كارۍ لوړه كچه انسانانو او انساني ټولنې ته بدبختۍ زېږوي، كورنۍ اړې كېږي، چې مالي ستونزو ته اوږه وركړي او د بشپړ استخدام نشتوالي ټولنه د باالقوه بهرني لامل د ضايعاتو او كموالي په لور رهبري كوي او په ټولنه كې فقر ريښې غځوي.

سرچینېسمول