بانکي گڼون یو مالي کڼون دی چې په کې د بانک او پېرودونکي تر منځ مالي لېږدونې خوندي کيږي، چې په ترڅ کې یې د پېرودونکي مالي پوړ له بانک سره رامنځ ته کوي.