بالانتایان په انګلیسي Balanta people) د افریقایي هیواد ۲۲.۵ سلنه نفوس حوړوي. بالانتایان خلک په بالانتایي ژبه خبرې کوي.