د بارنتز سمندر انځور.

Barents Sea map.png

بارټ نز سمندر (بارتنز سمندر) یاهم بارت نز) په ناروژي Barentshavet) په روسي Баренцево море) د شمالي منجمد سمندر یوه برخه ده چې ۳۰۰'۱ کیلومتره اوږدوالی ۵۰'۱۰ کیلومتره یوور او ټول ۰۰۰'۴۰۵'۱ کیلومتره مربع دی). د اوبو منځنې سطحه یې ۲۲۹ متره او ترټولو ټيټه برخه یې ۰۰۰'۲ متره ژوروالی لري.

نور انځورونهسمول

 
Shores of the Barents (Murman) Sea. From "Tabula Russiae", Joan Blaeu's, Amsterdam, 1614.
 
Phytoplankton bloom in the Barents Sea. The milky-blue colour that dominates the bloom suggests that it contains large numbers of coccolithophores.
 
Dutch whalers near Svalbard, 1690