بادي ژرنده (په انگرېزي: Windmill) د باد په انرژۍ چلېدونکې ژرنده ده چې غنم او نور حاصلات اوړه کوي.

بادي ژرنده