ایستر او یا ایسترونه عضوي مالگې دي چې ټولیز فارمول یې R’COOR یا ’RCOOR دی. ایسترونه د الکولو او د عضوي او غیر عضوي تېزابو د تعامل (تړنگ) په پایله کې جوړېږي. 

سرچینېسمول

  • د ښوونې او روزنې کیمیا