ايالت له ولایت څخه پراخ وي او په هند او پاکستان کې ورته صوبه وايي.