اپیکورېزم: (Apecurism {E}) د یوناني فیلسوف (اپیکور) مذهب (۲۷۰-۳۱۵مخزېږد)، ددې مذهب لارویانو گروهه ده، چې خوند (لذت) یو حسي دی، ځکه چې انسان د ژويو په څېر په خپل فطرت د خوندونو لخواته کوښښ کوي.


اخځلیک