اټومي بټۍ یوه آله ده چې پکې اټومي ځنځیري عکس العمل ترسره کېږي.

اټومي بټۍ

د اټومي بټۍ تقسيمول

اټومي بټۍ په طبابت، علمي څېړنه کې او د برېښنا د توليدولو لپاره کارېدلای شي.

  • اټومي بټۍ د برېښنا په فابریکې کې د برېښنا تولیدولو لپاره کارېږي.
  • اټومي بټۍ هم د اوبتل، بېړۍ د حرکت کولو لپاره کارېدلای شي.
  • د نیوټرون سرچینه
  • د ایسوټوپ تولیدونکې اټومي بټۍ

د برېښنا فابريکې اټومي بټۍ

په اوس وخت کې په نړۍ کې درې د اټومي بتۍ ډولونه شته.

  • د گرافایټ اټومي بټۍ
  • د درنو اوبو اټومي بټۍ
  • د اوبو اټومي بټۍ