يکۍ چي د سيکې يا تورو پيسو په نامه هم يادېږي او په (په انگرېزي: Coin) يا د پيسو فلزي بڼې ته وايي. دا ډول پيسې په گڼ شمېر هېوادونو کې دود دي. ايکۍ د لرغونو وختونو څخه دود دي.

سويسي ايکۍ