اوسيريس

(له اوسېريس نه مخ گرځېدلی)

اوسيريس د لرغوني مصر له خدايانو څخه وو.

اوسېريس