وسپنه

(له اوسپنه نه مخ گرځېدلی)

وسپنه خړرنگی فلز دی او د ميخانيکي آلاتو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. د تودوخې په ١٥٣٠ درجو کې ويلې کېږي او په ٨٠٠ درجو کې نرمه او تودېږي. د برېښنا نسبتاً ښه هادي دی. په لنده هوا کې يې زنگ وهي (اوکسايډ کېږي) سمبول يې Fe يا Fm او اټومي شمېر يې ١٠٠ دی.