اوسيريس

اوسيريس د لرغوني مصر له خدايانو څخه وو.

اوسېريس