آرنۍ غورنۍ پرانيستل
اوسېريس

اوسيريس د لرغوني مصر له خدايانو څخه وو.