انځورکښنه (په انگريزي: Painting) يا نقاشي په يوه سطح باندې د رنگونو کارولو ته د انځورونو د پنځولو په خاطر وايي.

د انځور کښنې يوه بېلگه.