انټرنېټ

(له انټرنټ نه مخ گرځېدلی)

انټرنټ (انگریزي Internet) د سولگرونو یوې لویې ډلې ته ویل کیږي کوم چې د یو بل سره تړل شوي وي ،چې په ټوله نړۍ کې له انټرنټ څخه د سولگرونو (كمپیوټرونو) تر منځ د مالوماتو د چټکو لیږدلو لپاره کار اخیستل کیږي.

Visualization of the various routes through a portion of the Internet.