انټارکټيکا په نړۍ کې يوه لويه وچه ده کومه کې چې انسانان ژوند نه کوي او نه پرې د چا حکومت شته۔ دې لويه وچې کې مُدام واوره وي

انترکتيکا
Location Antarctica.svg
سيمه 14,000,000 km2 (5,400,000 sq mi)[1]