امير مظفر (1834 — 31 اکتوبر 1885), مکمل نوم سيد امير مظفر الدين عبدل خان بهادر سلطان[۱], چې د واکمني دوره یې د 1860—1885 وو, د ازبکانو اتم امیر [۲][۳] او د بخارایې مغول امیرانو له لړۍ څځه و .

د امیر مظفر عکس
بخارا امارت بیرغ

د افغانستان امیر، امیر عبدالرحمن خان درېيم واده د بخارا د امير اعلحضرت امير المومنين سيد امير مظفر الدين عبدل خان بهادر سلطان د لور سره و.

سرچینې

سمول
  1. Fergananews.com
  2. История Казахстана в персидских источниках. Т.2. Алматы: Дайк-пресс, 2005, с.282.
  3. Alexander Burnes, Travels into Bokhara being the account of a journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Volume II. New Delhi, Madras, Asian educational services, 1992, p.358