امنیتي کامرې

امنیتي کامره (مدار بسته دوربین) یو ډول کامرې دي چې ترډیره د امنیتي ستونزو د مخنیوې لپاره کاریږي. یو آلمانی انجینر والټر بروش د یادو کامرو محترع وو چې د لومړی ځل لپاره په ۱۹۱۳م کال کې په امریکا کې وکارول شوه.