آرنۍ غورنۍ پرانيستل

الياس د بني اسرائيل يو نبي او رسول وو_