الجوف ښار د افریقا په شمال کې د پروت هیواد لیبیا د کفره ولایت مرکز دی.