افغان فیلسوفان

دا مخ د افغان فیلسوفانو لپاره ټاکل سوی دی دهغو یو څو مثالونه لکه: سید بهاوالدین او مجروح غورياخيل