استسیخروس له میلاد نه (۶۳۰) کاله وړاندی په پخوانی یونان کې یو شاعر وو چې دده له اثارو څخه د اطلس سمندر نوم لاسته راغلی چې په اصل کې د اطلس د نوم ریښه لري.