ازمايشی بلانس (په انگرېزي: Trial balance) هغه بلانسونه دي چی دليجر يا دکل ددفتر له حساب څخه ايستل کيږی او په هغه کی ټول اسمي او واقعی حسابونه شامل وي.

دازمايشی هدف بلانسسمول

  • ازمايشی بلانس څخه ددبت او کريديت دستونونو دمجموعی پيسو دکنترول اوچک کولو لپاره کار اخستل کيږی.
  • ازمايشی بلانس دگټی اوتاوان دبلانس له جوړولو مخکی جوړيږی چی په هغه کی دذخايرو موجودی نه وي.

سرچینېسمول

  • انگریزی ویکی