ازبکستاني سوم

ازبکستاني سوم په مرکزي آسيا کې د ازبکستان هېواد رسمي ارز دی چې UZS د ارز کود دی.