ادي کالو د اسټرالیایي هیواد ګوام سیمه ییز والی (ولسمشر) دی.