اداينه (انگريزي: Payment) په وټپوهنې کې د توکو د پېر او د چوپړتياو په بدل کې د پيسو ورکولو ته وايي.

Helping the homeless.jpg