احمد شاه رمضان د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس دویم معاون دی.