اتڅنډی (په انگرېزي: Octagon) په زمکمېچپوهنه کې يو څوڅنډی دی چې اته څنډې لري. د يوه منظم اتڅنډي شلافلي سمبول {8} دی.

اتڅنډ يا اتڅنډی