اتریوم په ودانیزه کې د یوې ودانۍ منځي ځای ته ویل کېږي.

انځورونهسمول