ابهيدا په هندي فلسفه کې په ټول واحدي مذهب، چې د روحي او مادي او څښتن او انسان ترمنځ هېڅ توپیر نه مني، اطلاق کېږي.