آسي ژرنده (په انگرېزي: Horse mill) هغه ژرنده ده چې د آس او يا هم نورو څارويو لکه يابو، خر يا غوايي په طاقت چلېږي او کرهڼيز حاصلات اوړه کوي.

آسي ژرنده
آسي ژرنده