آرپوهنه (په انگرېزي: Ethymology) د ژبپوهنې يوه څانگه ده چې د وييونو ريښې سپړي او آر يې موندي.