آتینا

آتنا (به یونانی: Άθηνά، یا Ἀθήνη, Athénē)، په یونانیانو په خانی تارخ کی د اتن شار پاسوال ایل کیگی.

اتینا بت