کارونهسمول

نورمال کارونه
{{Start date and age|yyyy|mm|dd}} to display formatted as:
۲۵ مارچ، ۲۰۱۰؛ ۱۱ کاله مخکې (۲۰۱۰-۰۳-25)
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes}} to display formatted as:
۲۵ مارچ ۲۰۱۰؛ ۱۱ کاله مخکې (۲۰۱۰-۰۳-25)
Full syntax
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes|p=yes|br=yes}} to display formatted as:
۲۵ مارچ ۲۰۱۰
(۱۱ کاله مخکې)
 (۲۰۱۰-۰۳-25)