کوږوږ څو ټوټه ټوټه کرښې چې د سيده خط په بڼه نه وي خو د یو بل سره گډ ټکي ولري، کوږوږ نومېږي.

کږه وږه کرښه