هيڅ کارن مخ د 84.49.133.36 لپاره نشته

دلته سمون راوستل يا ددي مخ جوړول بايد د 84.49.133.36 لخوا ترسره شي