کارن:عثمان منصور انصاري/خپلونه

د انسان زڑہ په يوه دقيقه كى 70-72 زلى ٹوپونه وهي