د "سيد محمد حسين طباطبايي" د بڼو تر مېنځ توپير

دارنګه یې په دېرو علمي غونډو کې ګډونونه کړي، چې نامتو ختیځپوه هنری کورباان سره یې هم ښې مباحثې کړی.
 
==د شعر نمونه اشعاریې==
 
مقالهٔ اصلی: [[اشعار علامه طباطبایی]]
 
{{شعر}}
{{ب|فریب جهان را مخور زینهار | که در پای این گل بود خارها}}
{{ب|پیاپی بکش جام و سرگرم باش | بهل گر بگیرند بیکارها}}
{{پایاند شعر پای}}
 
== پانویس ==
ورکنومی کارن