د "ادم خان غریب مل" د بڼو تر مېنځ توپير

۱۱۷ ټکی لري شوه ،  ۳ مياشتې مخکې
د سمون لنډيز پرته
ظالـمان مې د زړه غوښـونه کـبـاب جــوړوي
 
د حـیـاحـیا پـرده پـه مـخ کـونج او کنـار لټـوم -
خـامـوشيخـاموشي مــېمـې اختیار کـړې خپل نـگار لـټـوم
حوصـله مې په موجـونو شـوه گرداب جــوړوي -
راتـه معلومـه شـوه همـدا مـې د فنا نښــه ده
 
دا په محفل کې د یـــــارانویـارانو چـــېچـې پــــهپه وینـــــــووینو ژاړم -
دا مې د یــــــاریار د ناکـــردو یـــوهیـوه رســـارسـا نښـــــهنښـه ده
چا به چې ویل یار بـې وفا ما بــــهبـه دروغ ګڼلهگڼله -
کنــــاره تــــــــګ جـــــــوروستـــم یې د رښتیا نښـــــه ده
کناره تـگ جــور و ستـم یې د رښتیا نښـه ده
چیرته چې څیرې ګرېوان ګورئ یا سرتور پښې لوڅې
فکر کوئ د غریــــب مـــل یوه همـــدا نښــــــه ده
چیرته چې څیرې ګرېوانگرېوان ګورئگورئ یا سرتور پښې لوڅې -
بله بېلګه:
فکر کوئ د غریــب مـل یوه همـدا نښـــه ده
 
بله بېلګهبېلگه:
 
نن چې د اسمان لمنې سرې ښکاري
دا به د چا وینې وي خورې ښکاري